INFORMARE PREALABILĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimați clienți/potențiali clienți, 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („Regulamentul”).

Prezenta informare are ca scop păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, ale predecesorilor dumneavoastră, precum și ale reprezentanților dumneavoastră cu care intrăm în contact.

Astfel, prezenta informare descrie:

1. Scopurile pentru care se prelucrează datele dumneavoastră
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în vederea:
– Analizei problemei juridice cu care vă confruntați;
– Încheierii contractului de vânzare de drepturi litigioase / de drepturi succesorale / sau drepturi de altă natură;
– Soluționării problemei juridice cu care vă confruntați;
– Formulării de cererii de chemare în judecată / întâmpinări / sesizări / plângeri / petiții etc;
– Valorificării drepturilor litigioase / drepturilor succesorale / sau drepturi de altă natură;
– Comunicării cu dumneavoastră în legătură cu drepturile litigioase / drepturile succesorale / sau drepturi de altă natură.

2. Temeiul juridic al prelucrării
Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în temeiul:
– dispozițiilor contractului de vânzare de drepturi litigioase / de drepturi succesorale / sau drepturi de altă natură;
– dispozițiilor legale.

3. Categoriile de date colectate și prelucrate
– În vederea încheierii contractului de vânzare de drepturi litigioase / de drepturi succesorale / sau drepturi de altă natură, colectăm și prelucrăm următoarele categorii de date:
– Pentru persoane fizice: nume, prenume, adresă, seria și numărul cărții de identitate/actului de identitate, CNP, semnătură, cont bancar, adresă de e-mail, număr de telefon;
– Pentru persoane juridice: numele, prenumele, seria și numărul cărții de identitate/actului de identitate, CNP, semnătura, adresă de e-mail, număr de telefon ale reprezentantului legal al persoanei juridice sau a persoanei de contact desemnată de reprezentantul acesteia.
– În vederea executării contractului de vânzare de drepturi litigioase / de drepturi succesorale / sau drepturi de altă natură, putem colecta și prelucra date și informații suplimentar celor enumerate la punctul anterior, cum ar fi cele referitoare la:
– Starea civilă, locul de muncă, studii, antecedente penale, istoricul medical, patrimoniu etc.

4. Durata procesului de prelucrare
Datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează până la obținerea unei soluții definitive și irevocabile cu privire la dreptul litigios / dreptul succesoral / sau dreptul de altă natură, precum și ulterior acestui moment, pe o perioadă de 3 ani și 8 luni, perioadă determinată de termenul general de prescripție (3 ani) la care se adaugă 8 luni în care putem primi eventuale acte de procedură de la instanța de judecată și/sau ale autorități sau instituții publice.

5. Drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor și modalitatea de exercitare a acestora 5.1. Drepturile dumneavoastră:
(i) Dreptul de acces – presupune să solicitați și să obțineți, confirmarea faptului că datele personale ale dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate;
(ii) Dreptul la rectificare – presupune să transmiteți eventualele modificări ale datelor deja transmise;
(iii) Dreptul la ștergere – presupune să solicitați și să obțineți, în limitele legale admise, ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate;
(iv) Dreptul la restricționarea prelucrării – presupune să solicitați și obțineți, în limitele legale admise, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
(v) Dreptul la opoziție – presupune să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a dumneavoastră;
(vi) Dreptul la portabilitate – presupune să solicitați și să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau transmis către un alt operator de date;
(vii) Dreptul la plângere – presupune să adresați o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând www.dataprotection.ro.

5.2. Modalitatea de exercitare
Drepturile dumneavoastră pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 200A, Bloc C, etaj 2, apartament 9 sau la adresa de e-mail office@dcasajurix.ro, în atenția domnului DĂDĂLICĂ VASILE-LUCIAN.

6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise:
– Angajaților, colaboratorilor, delegațiilor noștri;
– Autorităților, instituțiilor publice ale statului român.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în străinătate.
Pentru orice informații și / sau detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la datele de contact furnizate în prezenta informare.

Scopul prezentului document este de a asigura informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și creează în sarcina părților exclusive drepturile și obligațiile prevăzute în cuprinsul acestuia.

Cu stimă,
DĂDĂLICĂ VASILE LUCIAN – PERSOANĂ FIZĂCĂ AUTORIZATĂ